นายอานันท์ จำปานิล  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 
หน้า1 / หน้า 2

Free Web Site Counters

 
กิจกรรมกีฬาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๕๗
๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กิจกรรมวันลอยกระทง
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ยินดีต้อนรับ คณะหน่วย
สันติภาพ สหรัฐอเมริกา
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
กลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์
๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมวันภาษาไทยและ
สัปดาห์ห้องสมุด
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมแห่เทียน
เนื่องในวันเข้าพรรษา
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ
English Camp
กิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
กิจกรรมต้อนรับคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)
๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมทัศนศึกษา
ณ เมียวดี ประเทศพม่า
๗ มีนาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน ชั้นม. ๓
๗ มีนาคม ๒๕๕๗
บัณฑิตน้อย ครั้งที่ ๓
๖ มีนาคม ๒๕๕๗
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดี
ช่วยน้องบนดอยสูง
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
กิจกรรมทำบุญหอพัก
นักเรียน
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗
กิจกรรมอบรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
กิจกรรมวันคริสต์มาส
และวันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบอาคารอเนกประสงค์
และมอบทุนการศึกษา
๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับ สมศ.รอบ ๓
๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมกีฬาอำเภอพบพระ
ประจำปีการศึกษา ๕๖
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมกีฬาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๕๖
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๕๖
๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประชุมผู้บริหารสถาน
ศึกษา อ.พบพระ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปีการศึกษา ๕๖
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
การประเมินสถานศึกษา
พอเพียง
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กิจกรรมแห่เทียน
เนื่องในวันเข้าพรรษา
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ขอชื่นชม แสดงความยินดี
กับครูจารึก พลายชุม
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
รางวัลทรงคุณค่าของสพฐ.
(Obec Awards)
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมวันสุนทรภู่
และต่อต้านยาเสพติด
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

กิจกรรมวันไหว้ครู
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
การอบรมพัฒนาสื่อและ
ผลิตลื่อการเรียนการสอน
(E - book)
๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๗ มีนาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน ชั้นม. ๓
๕ มีนาคม ๒๕๕๖
การประเมินโรงเรียนสุขภาพ
และเด็กไทยทำได้
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
       
       
   

 

"ดูกิจกรรมที่ผ่านมาคลิกที่นี่"  
       

   

โครงการศูนย์เรียนรู้
อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่


 
 
มุมนักเรียน  [ StudentZone ]
     เป็นมุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ ข่าว สารให้กับนักเรียน ข่าวการศึกษาต่อ ทุน การศึกษา อุทยานการศึกษา และเป็น เวทีให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ห้องพักคร  [ TeacherZone ]
     เป็นเวทีและสื่อกลาง ให้ครู ได้แลก เปลี่ยนความคิดเห็น สื่อการสอน ถามตอบ ปัญหาคอมพิวเตอร์ งานวิจัย แสดงผลงาน ข่าวการศึกษาต่อ ระเบียบต่าง ๆ
มุม ศน.   [ Supervisory Zone ]
     เป็นสื่อกลาง ให้ข่าวสาร ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อสอบ รวม ดาวน์โหลดโปรแกรม การนิเทศออนไลน์ รวมทั้งตอบคำถาม ต่าง ๆ
ห้องผู้บริหาร  [ DirectorZone ]
     เป็นสื่อกลาง ให้ข่าวสาร กฏระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ข่าวการฝึกอบรม การสัมมนา ที่ผู้บริหารควรรู้ เป็นเวทีให้ แสดงผลงานของตนเองบนเว็บไซต์
โรงเรียนในฝัน [ Labschool ]
     เว็บไซต์ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน ในฝัน หนึ่งโครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา และ ยกระดับโรงเรียน และ คุณภาพการศึกษา ให้ทัดเทียมและเสมอภาคทางการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. [ DOC ]
     เว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ของ สพฐ. ข้อมูลเกี่ยวกับ สพท.โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนข้อมูลทาง การศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ [ GPA ]
     เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA และ PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา สถิติ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทรศัพท์ 0-5580-5096 โทรสาร 0-5508-5096
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
webmaster : นางสาววิมลศิริ สมานมิตรภาพ (romklao2_school@hotmail.com)